Evropski komitet za sprečavanje torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je 25. januara izveštaj o svojoj  ad hoc poseti Srbiji u martu 2023. godine, zajedno sa  odgovorom  vlasti Srbije.

U fokusu ove posete je bilo da se proveri na koji način policija postupa prema osobama lišenim slobode i u kojoj meri se efikasno sprovode istrage na osnovu optužbi za loše postupanje policije. Komisija je takođe ispitala uslove u pritvorima, kao i samo postupanje prema osobama koje se nalaze u pritvoru, kao i postupanje sa maloletnim prestupnicima na odeljenju za intenzivni rad u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.

U izveštaju CPT-a zaključuje se da su osobe lišene slobode od strane policije i dalje u riziku od zlostavljanja, koje, u pojedinim slučajevima, može prerasti čak i u mučenje.  Brojne tvrdnje o fizičkom zlostavljanju osumnjičenih za krivično delo od strane policije prijavljene su pre svega na području Beograda. U tvrdnjama se navodi da su osumnjičeni bili izloženi udarcima, šamaranju, šutiranju i udarcima policijskim palicama, kao i da su doživeli da im se stavlja plastična kesa na glavu i daju električni šokovi ručno izrađenim uređajima, i da se sve to dešavalo u trenutku hapšenja ili u policijskoj stanici.  Komitet poziva vlasti Srbije da usvoje i sprovedu sveobuhvatnu strategiju iskorenjivanja lošeg postupanja policije koja bi trebalo da pošalje poruku da postoji nulta tolerancija, i da ta poruka dolazi sa najvišeg političkog nivoa, potom, da će se sprovesti obavezna obuka policijskih inspektora na temu usvajanja veština intervjuisanja osumnjičenih u istražnom postupku, te da će se ojačati zakonske mere zaštite osumnjičenih lica. CPT posebno poziva srpske vlasti da se efikasno primenjuje pravo na pristup advokatu, a takođe postoji potreba da se uvede sistematsko audio-vizuelno snimanje svih intervjua koje obavljaju policajci.

Kada je u pitanju efikasnost sprovođenja istraga, CPT je utvrdio nedostatke poput sporosti i temeljnosti u sprovođenju istrage u slučajevima navodnog lošeg postupanja policijskih službenika, kao i da se ne primenjuju adekvatne istražne tehnike. CPT se zalaže da se rad tužilaca reorganizuje, te da se imenuju specijalizovani tužioci, kao i da se primenjuju prilagođene istražne tehnike.

Sveukupno posmatrano, Komitet zaključuje da se postupanje prema osobama u policijskom pritvoru, posebno na području Beograda, nije poboljšalo od prethodnih CPT poseta 2017. i 2021. godine. Napori vlasti su, nažalost, bili fragmentarni. Nedovoljna aktivnost srpskih vlasti da sprovedu preporuke CPT-a za iskorenjivanje lošeg postupanja policije predstavlja neuspeh vlasti da potpuno sarađuju sa Komitetom. Međutim, Komitet veruje da će biti preduzete usaglašene aktivnosti na sprovođenju preporuka sadržanih u ovom izveštaju.

CPT je takođe utvrdio da su sami pritvori ozbiljno popunjeni preko svojih kapaciteta. Na primer, u Okružnom zatvoru u Novom Sadu, pritvorena lica imaju manje od dva kvadratna metra životnog prostora. Ovi uslovi su dodatno pogoršani lošim održavanjem i higijenom u ćelijama, osim u slučaju Okružnog zatvora u Beogradu, potom, aktivnosti koje su na raspolaganju pritvorenim licima koji su u svojim ćelijama i po više od 22 sata dnevno, su izuzetno siromašne. CPT daje u svom izveštaju konkretne preporuke za otklanjanje ovih nedostataka.

U Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, CPT je dobio brojne navode o šamarima i udarcima gumenim palicama po butinama i zadnjici maloletnika, koje je osoblje primenjivalo kao vid telesnog kažnjavanja. CPT preporučuje srpskim vlastima da preduzmu usaglašenu akciju kao bi se promovisala promene praksi  unutar institucije, te osiguralo da zaposleni budu adekvatno edukovani za svoj rad i spremni da se odnose prema izazovima koje pred njih stavlja ponašanje maloletnih lica u domu, bez lošeg postupanja prema maloletnicima.

U svom odgovoru, srpske vlasti su obezbedile informacije o preduzetim merama za implementaciju preporuka CPT- a.

Saopštenje Saveta Evrope

Foto: Beta