Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Mihailo Jovanović i šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji ambasador Jan Bratu prisustvovali su 2. februara obuci povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja, u Beogradu.

"Projektno sufinansiranje je najviše unapređeni deo novog Zakona o javnom informisanju i medijima. Zakonom su precizirane obaveze u vezi raspisivanja konkursa, kao i rok u kom se projekti moraju realizovati. Nastojali smo da novim Pravilnikom što bolje uredimo ovu oblast i otklonimo nedostatke uočene tokom decenije sprovođenja projektnog sufinansiranja, a da ceo postupak, odnosno svi akti nastali u postupku sprovođenja konkursa budu dostupni javnosti, vodeći računa pre svega o ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja. U skladu sa Zakonom, radi objedinjavanja svih relevantnih informacija i unapređenja transparentnosti realizacije, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će uspostaviti Jedinstveni informacioni sistem za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata od 1. januara 2025. godine",rekao je ministar Jovanović i podsetio da je Zakon o javnom informisanju i medijima donet 27. oktobra 2023. godine, a na snagu je stupio 4. novembra.

"Misija OEBS-a u Srbiji snažno podržava reformu medija u Srbiji. Nedavno usvojeni Zakon o javnom informisanju i medijima, koji je prošle godine izradilo Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, daje prioritet transparentnosti i pristupu zanovananom na jasnim pravilima kada je reč o dodeli sredstava za sufinansiranje medija. Misija OEBS-a u Srbiji podržava Ministarstvo u organizovanju serije radionica sa ciljem da se zainteresovani akteri upoznaju sa svojim novim zakonskim obavezama i obezbedi prelazak na ažurirani pravni okvir", istakao je ambasador Bratu.

"Želim da pohvalim Ministarstvo za proaktivan pristup informisanju i obučavanju zainteresovanih aktera o tome kako će se nove odredbe implementirati. Zajedničkim naporima sa Ministarstvom želimo da pomognemo lokalnim samoupravama da ove zakone sprovode na najbolji mogući način, za dobrobit građana Srbije", rekao je Bratu.

Ministar Jovanović je izjavio i da se novim Pravilnikom bliže uređuje sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Takođe, Pravilnikom je uređen izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocenu projekata, izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije, kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržanih projekata, obaveza zaštite poslovne tajne i autorskog prava korisnika sredstava, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja.

Obukama su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja u cilju boljeg upoznavanja sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima.

U narednom periodu Ministarstvo će, takođe, organizovati i obuke namenjene zainteresovanim predstavnicima medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Кragujevcu, kao i obuke za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocenu projekata. Obuke se realizuju uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Saopštenje Ministarstva informisanja i telekomunikacija

Foto: Beta/MIT SRBIJE/Marina Jancevic