Povodom podnesaka koje nam je uputilo nekoliko građana, a koji se odnose na primedbe u vezi sa davanjem podrške pojedinim izbornim listama, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ovim putem obaveštava javnost i upozorava sve učesnike u izbornom procesu da su dužni da se prema ličnim podacima građana odnose u skladu sa zakonom.

Obrada ličnih podataka građana, bez osnova u zakonu i bez njihovog pristanka, nedopuštena je i kažnjiva. Sličnih pojava bilo je i tokom ranijih izbora i Poverenik je na njih upozoravao i reagovao u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Кako se od strane organizacija koje prate izbore kao i u medijima pominju falsifikovani potpisi građana na izbornim listama, Poverenik ističe da prema svojim zakonskim nadležnostima nema ovlašćenja niti mogućnosti da utvrđuje verodostojnost potpisa. Кrivična dela protiv pravnog saobraćaja su regulisana Кrivičnim zakonikom (čl. 355. -358.), te se postojanje takvog krivičnog dela utvrđuje u krivičnom postupku, a ne u postupku inspekcijskog nadzora Poverenika.

Svaki građanin koji sumnja da je došlo do falsifikovanja njegovog potpisa može podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, te Poverenik nema ovlašćenja da podnosi pojedinačne krivične prijave u ime građana.

Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku propisano je da Ministarstvo nadležno za poslove uprave preko upravne inspekcije nadzire ažuriranje biračkog spiska i vršenje drugih poslova koji su prema ovom zakonu povereni opštinskim, odnosno gradskim upravama, tako da se zainteresovani građani mogu predstavkom obratiti ovoj inspekciji u cilju obezbeđivanja zakonitosti postupanja svih aktera u izbornom procesu.

Saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Foto: Beta