Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uputilo je Javni poziv organizacijama civilnog društva za kandidaturu za članstvo u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, koji će trajati do 7. juna 2023. godine.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dana 24. maja.

Strategijom za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine, kao i pratećim Akcionim planom je predviđeno osnivanje savetodavnog tela za razvoj i saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije kao jednog od važnih institucionalnih mehanizama saradnje javnog i civilnog sektora.

Savet je jedan od mogućih modela strukturiranog dijaloga Vlade i organizacija civilnog društva i predstavlja važan mehanizam jačanja principa participacije, otvorenosti javne uprave i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika.

Planirano je da Savet bude prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva (udruženja, fondacije i zadužbine). Imajući u vidu ulogu ovog savetodavnog tela koje će se baviti pitanjima o opštim uslovima za delovanje i razvoj civilnog društva predloženo je da naziv ovog savetodavnog tela bude Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Savet je savetodavno telo Vlade Srbije za unapređenje saradnje i dijaloga između organa javne uprave i organizacija civilnog društva u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji, a obrazovaće se kao mešovito savetodavno telo čiji su članovi predstavnici organa državne uprave i predstavnici organizacija civilnog društva.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je organizovalo konsultacije sa organizacijama civilnog društva na temu osnivanja Saveta.

Кonsultativni proces se sastojao od sastanaka sa organizacijama civilnog društva, javnih prezentacija modela Saveta organizacijama civilnog društva (Novi Sad, Beograd, Niš), završne prezentacije (Beograd) i mogućnosti da se online daju pisane sugestije i preporuke od strane organizacija civilnog društva.

Rezultat konsultativnih sastanaka je definisanje predloga rešenja o mandatu, strukturi i načinu kandidature i izbora članova Saveta iz civilnog društva na osnovu kojih je izrađen Javni poziv.

Saopštenje/foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog