U periodu od 5-7 juna održan je konzorcijum sastanak partnera projekta “Rešenja za fitoremedijaciju i čistiju proizvodnju biogoriva sa zagađenih zemljišta širom sveta" - Phy2Climate finansiranog od strane Horizont 2020. Na projektu radi 17 partnera iz 9 zemalja, a pilot lokacije su postavljene u Španiji, Srbiji, Litvaniji i Argentini.

Projekat se bavi remedijacijom (“čišćenjem”) zemljišta uz pomoć biljaka, istovremeno stvarajući biomasu koja ima potencijal da se koristi za dobijanje biogasa.

U Srbiji, pored Prirodno-matematičkog fakulteta kao vodeće institucije, u projektu učestvuju i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i JKP Vode Vojvodine. Uloga navedenih institucija je da selekcijom biljnih vrsta na zagađenom lokalitetu dobiju odgovarajuću količinu biomase i da urade sve analize kako bi pokazali da li je remedijacija uspešna ili ne.

Određene biljne vrste imaju visok kapacitet za izdvajanje teških metala i organskih zagađujućih materija iz zemljišta. Ovakav vid remedijacije naziva se fitoremedijacija. Samo u EU, skoro 70% zemljišnih ekosistema je pogođeno zagađenjem zemljišta, što smanjuje kvalitet hrane i vode. Uzgajanjem energetskih useva  na zagađenim zemljištima, Phy2Climate projekat ima za cilj da izvrši  remedijaciju zemljišta i stvori valorizovani žetveni proizvod. Od ovih useva, većina su uljane i lignocelulozne vrste.

Termo-katalitičkim reformisanjem (TCR) biomasa se pretvara u biogoriva, za sektor drumskog transporta i transporta, kao i u bio-koks koji se koristi u industriji čelika. Jedna od prednosti ove tehnologije je njena visoka fleksibilnost sirovine.

Rešenja kao što su ova omogućavaju bezbroj prednosti: da se degradirano zemljište obnovi i učini dostupnim za poljoprivredu, da se smanji pritisak na korišćenje zemljišta, da se poveća unos ugljenika u zemljištu i da se tehnologije obnovljivih goriva učini ekonomski privlačnim.

U okviru sastanka organizovan je odlazak na ogledna polja u Srpskom Itebeju, kao i Otvoreni dan polja na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Saopštenje/foto Prirodno matematički fakultet Beograd