Savet EU usvojio je 27. novembra preporuku o promovisanju okvira koji omogućavaju socijalnu ekonomiju a kako bi se podržala njena uloga u podsticanju socijalne inkluzije i pristupa tržištu rada.

Nakon tehničkih razgovora u Savetu, ministri za zapošljavanje i socijalna pitanja postigli su početkom oktobra politički sporazum o preporukama. Posle pravno-jezičke revizije, preporuka je sada usvojena i biće objavljena u službenom listu EU.

Cilj preporuke je unapređenje uloge socijalne ekonomije u podsticanju socijalne inkluzije i integracije na tržište rada grupa u nepovoljnom položaju.

Članicama se u tom cilju preporučuje da entitetima socijalne ekonomije olakšaju pristup finansiranju, tržištima i javnim nabavkama, na najbolji način iskoriste pravila o državnoj pomoći i razviju povoljno poresko okruženje, kao i da povećaju vidljivost i prepoznatljivost socijalne ekonomije.

Glavne izmene Saveta u odnosu na Komisijin početni predlog odražavaju zahtev članica za daljim naglašavanjem uloge socijalne ekonomije u pravednoj digitalnoj i zelenoj tranziciji i socijalnoj koheziji.

Savet je takođe prepoznao ulogu koju socijalna ekonomija može da ima u međunarodnoj saradnji.

Članice EU imaće dve godine da usvoje ili unaprede nacionalne strategije za socijalnu ekonomiju. Zatim će nadgledati i preispitivati korake preduzete radi ispunjavanja ciljeva iz preporuke i izvestiti  Evropski komisiju o napretku posle četiri godine od usvajanja.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com