U Srbiji državni organi ne koriste adekvatno ili uopšte Portal eKonsultacije čija je osnovna svrha tranparentnost i inkluzivnost procesa izrade dokumenata javnih politika i propisa, odnosno da olakša zainteresovanoj javnosti da pruži doprinos u kreiranju politika i propisa i da isprati tok konsultativnih procesa, ocenli su danas istraživači Centra za evropske politike (CEP).

"Pojedine institucije uopšte ne koriste Portal, već sve objavljuju na svojim portalima, a ima i onih koji ne objavljuju sva neophodna dokumenta koja se odnose na procese konsultacija i javnih rasprava", kazala je mlađa istraživačica CEP Milica Divljak u razgovoru sa novinarima.

Dodala je da pojedine institucije ne koriste Portal u skladu sa njegovom namenom. Jedan od primera je Ministarstvo za zaštitu životne sredine koje na portalu ima 75 objava a samo se 12 odnosi na javne rasprave i konsultacije o predlozima dokumenata javnih politika i nacrta propisa.

Primeri pozitivne prakse sprovođenja konsultacija i javnih rasprava, dostavljanja neophodnih dokumenata i izveštaja, kao i prikazivanja toka čitavog procesa su Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

"Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je konsultacije za svih šest dokumenata javnih politika (DJP) koji su dostupni na Portalu i ističe se kao pozitivan primer", kazala je Divljak.

Prema podacima RSJP, registruje se porast kako broja organa koji koriste Portal, tako i broja konsultativnih procesa.

"Od kada je počeo sa radom u decembru 2021. zaključno sa prvom polovinom 2023, Portal je koristilo 20 organa, uključujući tri jedinice lokalne samouprave. Ukupno je objavljeno 106 konsultativnih procesa, od čega se 58 odnosilo na propise, a 48 na DJP", kazala je Divljak.

Dodala je da je tokom 2022. godine, samo 29% usvojenih propisa prošlo kroz proces konsultacija pre usvajanja, dok sa druge strane, konsultacije su održane za svaki ÐP, koji je usvojen iste godine.

"Nacionalna akademija za javnu upravu je od početka 2022. do septembra ove godine sprovela ukupno devet obuka koje je pohađalo 240 službenika, pri čemu je čak 21 ministarstvo imalo svoje predstavnike na obukama", kazala je ona.

Istraživač CEP Vladimir Mihajlović ukazao je da je važno aktivno promovisati korišćenje Portala među građanima i organizacijama civilnog društva kako bi se osiguralo njihovo učešće u konsultativnim procesima putem ovog kanala.

Mihajlović je ocenio da državna uprava u Srbiji ne razume suštinski značaj konsultacija, da ih većina službenika i institucija smatra još jednom obavezom umesto kao priliku da dobiju dodatno znanje od stručne javnosti, akademske zajednice itd.

"Dodatno poboljšanje i rad na spektrima poput pravnog okvira, tehničkih i ljudskih kapaciteta, ali i jačanju svesti predstavnika organa, civilnog društva i šire javnosti, može pomoći u unapređenju kvaliteta konsultacija i javnih rasprava", kazao je Mihajlović.

Istraživači CEP su u analizi "Portal eKonsultacije - novi instrument, neiskorišćene prilike" na osnovu identifikovanih nedostataka dali preporuke za poboljšanje transparentnosti i inkluzivnosti konsultacija i javnih rasprava kroz izmene pravnog okvira, unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta i jačanja svesti i promocije.

Inače, u novom izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz ovogodišnjeg Paketa proširenja ukazuje se da još nema centralnog tela zaduženog za kontrolu kvaliteta javnih konsultacija, uključujući paltformu eKonsulatcije uspostavljenu pre gotovo dve godine.

Ukazuje se i na rast konsultacija sa civilnim društvom u izveštajnom periodu, međutim, uprkos obavezi pružanja informacija o rezultatima javnih konsultacija, izveštaji se ne objavljuju sistematki, niti objašnjenja o prihvatanju ili neprihvatanju primljenih komentara.

Navodi se i da organizacije civilnog društva izveštavaju da je vreme koje se daje za javne konsultacije nedovoljno i da se njihovi komentari na nacrte zakona od javnog interesa ne uzimaju u obzir.

Izvor: Beta/DES

Foto: Beta