Evropska komisija predložila je 19. decembra jačanje pravila za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima. Svake godine više od 7.000 ljudi postanu žrtve trgovine ljudima ali je taj broj verovatno mnogo veći jer brojne  žrtve ne budu otkrivene.

Cena trgovine ljudila u EU dostiže 2,7 milijardi evra godišnje. Većima žrtava su žene i devojčice, mada i broj muškaraca žrtava trgovine ljudima raste, posebno za radnu eksploataciju.

EK je navela da su oblici eksploatacije žrtava trgovine ljudima poslednjih godina evoluirali i da taj kriminal sve više dobija onlajn dimenziju.

Komisija je pozvala na nove akcije na nivou EU jer trgovci ljudima koriste prilike da regrutuju, kontrolišu, transportuju i eskploatišu žrtve, kao i da prenose profit i dopru do korisnika rada žrtava u EU i šire.

Navodi se da ažurirana i ojačana pravila za suzbijanje tgovine ljudima treba da obezbede snažnije alate za sprovođenje zakona, kao i istražnim organima, kako bi se krivično gonili novi oblici eksploatacije.

EK je predložila obavezne sankcije protiv kompanija a ne samo pojedinaca za trgovinu ljudima.

Takođe je cilj novih pravaila unapređenje procedura za ranu identifikaciju i podršku žrtvama u članicama EU, posebno kroz stvaranje evropskog mehanizma za upućivanje (žrtava trgovine ljudima) koji će se zasnivati na nacionalnim mehanizmima.

Predlog EK sada treba da razmotre Evropski parlament i Savet. Nakon usvajanja, članice će uneti nova pravila u nacionalne zakone.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EC - Audiovisual Service/Lukasz Kobus