Konsultativni savet evropskih sudija Saveta Evrope objavio je set preporuka sudijama širom Evrope o tome kako da ostvaruju svoje pravo na slobodu izražavanje u i izvan suda, uključujući u medijima i na društvenim mrežama.

U Mišljenju Konsulativnog saveta (CCJE) navodi se da sudije uživaju pravo na slobodu izražavanja kao drugi građani ali da u ostvarivanju tog prava moraju da imaju specifične odgovornosti i dužnosti u društvu, pored obaveze čuvanja profesionalne tajne u vezi sa njihovom sudijskom ulogom.

Savet smatra da bi sudije trebalo da budu uzdržane u izražavanju svojih stavova i mišljenja u okolnostima u   kojima bi to moglo da ugrozi njihovu nezavisnost, nepristrasnost ili dostojanstvo funkcije ili ugrozi autoritet pravosuđa.

Ističe se da je dužnost svakog sudije da, kada su demokratija, podela vlasti ili vladavina prava u opasnosti, govori u odbranu sudske nezavisnosti i ustavnog poretka, uključujući politički osetljiva pitanja. Dodaje se da sudije koje govore u ime pravosudnih saveta ili udruženja treba da uživaju visok stepen zaštite, objavio je Savet Evrope.

U Mišljenju se takođe ističe da sudije, kao i pravosudni saveti i udruženja, imaju moralnu dužnost da objasne javnosti pravosudni sistem, njegovo funkcionisanje i vrednosti kako bi promovisali i očuvali poverenje javnosti u rad pravosuđa.

Savet je dao detaljna uputstva oko upotrebe društvenih mreža i smatra da tu sudije treba da budu uzdržane u ostvarivanju prava na slobodu izražavanja, bez obzira da li pod svojim imenom ili pseudonimom.

To podrazumeva da sudije treba da izbegavaju da u onlajn prostoru iznose poglede ili dele lične informacije koje bi mogle da potkopaju sudsku nezavisnost i nepristrasnost, pravo na pravično suđenje, dostojanstvo funkcije ili poverenje javnosti u autoritet pravosuđa.

Kako bi se sprečili izvesni rizici, CCJE preporučuje da se sudijama obezbede odgovarajuće obuke o komunikaciji u međima i na društvenim mrežama.

U Mišljenju se takođe preporučuje da sudije dobiju smernice u vezi sa izjavama koje bi mogle da dovedu do njihovog izuzeća ili negativno deluju na autoritet i reputaciju pravosuđa i u vezi sa njihovom slobodom izražavanja kada imaju politički mandat.

Savet je preporučio sudijama ili sudijskim udruženjima da utvrde pravila ili kodekse ponašanja koji se odnose na obim slobode izražavanja sudija i ograničenja.

Mišljenje će biti dostavljeno Komitetu ministara koji je zadužen da obezbedi njegovo širenje i podsticanje primene u svim članicama.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com