Gotovo polovina ljudi afričkog porekla koji žive u Evropskoj uniji suočava se sa rasizmom i diskriminacijom u svakodnevnom životu, a procenat onih koji su imali takva iskustva najveći je u Nemačkoj i Austriji, pokazalo je istraživanje Agencije EU za osnovna prava (FRA).

U odnosu na prethodno istraživanje "Biti crnac u EU" sprovedeno 2016, procenat ispitanika koji su doživeli rasnu diskriminaciju u proteklih pet godina povećan je sa 39% na 45%.

Istraživanje je pokazalo da su rasističko uznemiravanje i etničko profilisanje uobičajeni, posebno za mlade.

U Nemačkoj i Austriji je više od 70% anketiranih reklo da su bili diskriminsani zbog boje kože, saopštila je 25. oktobra FRA.

Učesnici istraživanja su rekli da su najčešće diskriminisani kada traže posao ili smeštaj, a diskriminaciji su najčešće izloženi mlađi i obrazovaniji.

Diskriminacija ipak ostaje nevidljiva, pošto samo 9% ljudi prijavljuje takve slučajeve, navodi se u saopštenju.

U istaživanju o iskustima imigranata i njihovih potomaka u EU učestvovalo je više od 6.700 ljudi afričkog porekla koji žive u 13 članica EU: Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Poljskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj.

Direktor FRA Majkl O'Flaerti izjavio je da je "šokantno" što nije bilo napretka od prethodnog istraživanja 2016.

"Ljudi afričkog porekla se suočavaju sa sve većom diskriminacijom samo zbog boje svoje kože. Rasizmu i diskriminaciji ne bi tebalo da bude mesta u našim društvima", rekao je on i istakao da članice EU treba da osiguraju da ljudi afričkog porekla mogu da ostvaruju svoja prava slobodno, bez rasizma i diskriminacije.

Gotovo trećina ispitanika (30%) je reklo da su doživeli rasističko uznemiravanje, pri čemu su tome izloženije mlade žene, ljudi s visokim obrazovanjem i oni koji nose versku odeću.

Kada je u pitanju rasno profilisanje, 58% anketiranih je reklo da ih je tokom protekle godine policija zaustavila zbog boje kože.

Trećina učesnika istraživanja (34%) je reklo da se oseća diskriminsano kada traže posao, a 31% da je doživelo diskriminaciju na poslu tokom proteklih pet godina.

U poređenju sa drugima, verovatnije je da će ljudi afričkog porekla dobiti samo ugovore na određeno vreme i da su prekvalifikovani za posao koji obavljaju.

FRA je saopštila da je usled inflacije i većih troškova života više ljudi afričkog porekla izloženo većem riziku od siromaštva od opšte populacije.

Oko trećine njih se bori da sastavi kraj s krajem, a 14% ne može da priušti grejanje, u poređenju sa 18%, odnosno 7% ljudi generalno.

Mladi afričkog porekla imaju tri puta veće šanse da napuste školu, a broj roditelja koji kažu da su njihova deca imala iskustva s rasizmom u školi veći je nego 2016.

FRA je pozvala zemlje EU da preduzmu hitne mere protiv rasne diskriminacije i uznemiravanja kako bi osigurale da svi budu tretirani jednako i dostojanstveno.

Među preporukama koje je dala FRA su efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, prikupljanje podataka o jednakosti, uključujući "etničko ili rasno poreklo" i razvijanje posebnih politika za rešavanje problema rasizma u obrazovanju, zapošljavanju, stambenom sektoru i zdravstvenoj zaštiti.

FRA je takođe predložila da se identifikuju i evidentiraju zločini iz mržnje i da se motiv pristrasnosti uzme kao otežavajuća okolnost prilikom određivanja kazni.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com